awaken

The Dao Bums
 • Content count

  2,781
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  31

About awaken

 • Rank
  Dao Bum

Recent Profile Visitors

7,178 profile views
 1. Nine Years Facing the Wall comes from Lu Zu's poem. In Lu Zu's poems, nine years represent the refining of golden pills. Three thousand is also synonymous with nine years. 九年面壁,是來自於呂祖詩。在呂祖詩當中,九年代表煉成金丹。三千也是九年的代名詞。
 2. Blocked me for a month because of Steve's personal emotions. I am very sorry for his behavior. And expressed a high degree of disagreement. My third book has already started, and I have written more than 40,000 words. I deeply feel that Lu Zu's poems have been seriously distorted. https://zh.wikisource.org/zh-hant/吕祖沁園春注 I just finished writing Qinyuanchun recently, and today I am also broadcasting live on YouTube, but I use Chinese. I wrote a part about the Fu of the Yellow Crane here before, and the part about building a foundation in a hundred days. The transfer method distorts the establishment of a foundation in a hundred days into a detour to serve as a governor. In fact, the foundation building in a hundred days expressed by Lu Zu is to refine wood from water and fire. Wood is black liver. Therefore, the generation of light represents the completion of foundation building. 因為Steve個人的情緒,所以將我封鎖一個月。 對他的行為我感到非常的遺憾。並表示高度的不認同。 我的第三本書已經開始著手,寫了四萬多字。我深深感覺到,呂祖詩被嚴重的扭曲。 https://zh.wikisource.org/zh-hant/吕祖沁園春注 最近剛寫完沁園春,今天也在youtube直播,但是我用的是中文。 之前在這裡寫了一部分關於黃鶴賦的內容,關於百日築基的部分。 搬運法把百日築基扭曲成繞行任督。 事實上呂祖所表達的百日築基是從水火煉出木。 木就是烏肝。 所以光的產生,代表築基的完成。
 3. Stillness is inaction, movement is color When you are still and do not move, you enter into a state of inaction. When this poem talks about "moving", it means that the body is moving. Many people like to practice Qi while sitting quietly, and then run MCO with breath agitation. This behavior can easily hurt the body. Lu Zu made it very clear here, that is, to move the body, and to use inaction when you calm down. 靜則無為動是色 靜下來不動的時候,就進入無為狀態。 這首詩講到[動]的時候就是指身體在動。 很多人喜歡靜靜地坐著練氣,然後用呼吸鼓動氣感運行MCO。這種行為很容易傷害身體。 呂祖這邊講得很清楚,就是動身體,靜下來就用無為。
 4. https://baike.baidu.hk/item/敲爻歌/5039617 https://zhuanlan.zhihu.com/p/368028331 http://www.taolibrary.com/category/category86/c86103.htm https://www.baike.com/wikiid/3152629477666135453?view_id=2vs77ex58ww000 https://www.zhonghuadiancang.com/xuanxuewushu/qiaoyaoge/58499.html https://baiyunju.cc/72 https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=783188 應該是你找的那個版本有問題 There should be a problem with the version you are looking for http://www.taolibrary.com/category/category107/c1070256.htm# This is a book published during the Guangxu period of the Qing Dynasty
 5. 第一峰,是仙物,惟產金花生恍惚。 The first peak is a fairy thing, but it produces [golden flowers] in a trance. The [Golden Flower] mentioned here will produce trance, so we can clearly know that [Golden Flower] refers to the black liver light. 這裡講到的[金花]會產生恍惚,所以我們可以很清楚的知道,[金花]指的就是烏肝光。 色是藥,酒是祿,酒色之中無拘束。 Color is medicine, wine is wealth, and there is no restraint in wine and sex. It is very difficult for Westerners to understand what [色] is. Because this word has three meanings, body, color, and sex. 西方人要搞懂甚麼是[色]是非常困難的。因為這個字有三種意義,身體,顏色,性。 Lu Zu used this word here, and also cleverly used the pun of this word. 呂祖在這邊使用這個字,同樣也巧妙地用了這個字的雙關語。 Here [色] stands for the body, which is life work. [Wine] represents entering the state of sedation, that is, XinGong. The color and wine represents Xin and min. 這裡的[色]代表身體,也就是命功。[酒]代表入定態,也就是性功。酒色代表性命雙修。 From Lu Zu's poems, we can know that entering Samadhi is similar to drinking and being in a trance. This is a very important part of the cultivation, and even takes up most of the time for a cultivation. However, the transfer method completely omits this part and only exercises the qi part, which is equivalent to less than half of the cultivation. This is a very serious distortion. 從呂祖的詩可以知道,入定態類似喝酒,意識恍惚。這是修練當中非常重要的一個部分,甚至占了一次修練大部分的時間。但是搬運法完全省略這個部分,只練氣的部分,等於少練了一大半。這是非常嚴重的扭曲。 The distorted behavior of the transfer method has caused most people to only want to practice Qi, but not to practice Yin. These people thought practicing qi was the way of alchemy. This kind of thought brainwashing in the transfer method has very serious consequences. 搬運法這種扭曲的行為,造成大部分的人,只想練氣,不想練入定。 以為練氣就是煉丹道。 搬運法的這種思想洗腦造成非常嚴重的後果。 只修性,不修命,此是修行第一病。 Cultivating only one's Xin and not one's Min, this is the number one disease in cultivation. Lu Zu probably didn't expect that later generations made a second mistake in his name. Only cultivate Min(Qi), not Xin(Yin, Samadhi). 呂祖大概想不到,後人以他的名義,卻犯了第二個錯誤。 只修命,不修性。
 6. All the poems I posted have their sources indicated, and there are even rumors that I forged poems. Of course, I have a bad impression of this rumor-monger because he is lying. 所有我貼出的詩都有註明出處,竟然還有人造謠,說我假造詩詞。 當然這個造謠的人,我對他印象就很不好了,因為他說謊。 You can tell from the mentality of this rumor-monger, because he practiced transfer method, he could not accept transfer method to distort the ancient alchemy, so he lied. Lying has always been a fairly common phenomenon in the transfer method. 你們從這個造謠的人的心態就可以知道,因為他練的是搬運法,他無法接受搬運法大量扭曲古代丹道,所以才說謊。說謊一向是搬運法當中相當常見的現象。
 7. https://zh.m.wikisource.org/zh-hant/敲爻歌 敲爻歌 Knock Yao Song 漢終唐國飄蓬客,所以敲爻不可測。縱橫逆順沒遮欄,靜則無為動是色。也飲酒,也食肉,守定胭花斷淫慾。行禪唱詠胭粉詞,持戒酒肉常充腹。色是藥,酒是祿,酒色之中無拘束。只因花酒悟長生,飲酒帶花神鬼哭。不破戒,不犯淫,破戒真如性即沉,犯淫壞失長生寶,得者須由道力人,道力人,真散漢,酒是良朋花是伴。花街柳巷覓真人,真人只在花街飯。摘花戴飲長生酒,景禮無為道自昌。一任群迷多吠怪,仙花仙酒是仙鄉。到此鄉,非常客,奼女嬰兒生喜樂。洞中常採四時花,花花結就長生藥。長生藥,採花心,花蕋層層艷麗春。時人不達花中理,一訣天機直萬金。謝天地,感虛空,得遇仙師是祖宗。附耳低言玄妙旨,提上蓬萊第一峰。第一峰,是仙物,惟產金花生恍惚。口口相傳不記文,須得靈根堅髓骨。堅髓骨,煉靈根,片片桃花洞裹春。七七白虎雙雙養,八八青龍總一斤。真父母,送元宮,木母金公性本溫。十二官中蟾魄現,時時地魄降天魂。鉛出就,汞初生,玉爐金鼎未經烹。一夫一婦同天地,一男一女合乾坤。庚要生,甲要生,生甲生庚道始萌。拔取天根並地髓,白雪黃芽自長成。鉛亦生,汞亦生,生汞生鉛一處烹。烹煉不是精和液,天地乾坤日月精。黃婆匹配得團圓,時刻無差口付傳。八卦二元全藉汞,五行四象豈離鉛。鉛生汞,汞生鉛,奪得乾坤造化權。杳杳冥冥生恍惚,恍恍惚惚結成團。性須空,意要專,莫遣猿猴取次攀。花露初開切忌觸,鎖居土釜勿抽添。玉爐中,文火爍,十二時中惟守一。此時黃道會陰陽,三性元宮無漏泄。氣若行,真火煉,莫使玄珠離寶殿。加添火候切防危,初九潛龍不可煉。消息火,刀圭變,大地黃芽都長遍。五行數內一陽生,二十四氣排珠宴。火數足,藥方成,便有龍吟虎嘯聲。三鉛只得一鉛就,金果仙芽未現形。再安爐,重立鼎,跨虎乘龍離凡境。日精才現月華凝,二八相交在壬丙。龍汞結,虎鉛成,咫尺蓬萊第一程。坤鉛乾汞金丹祖,龍鉛虎汞最通靈。達此理,道方成,三萬神龍護水晶。守時定日明符刻,專心惟在意虔誠。黑鉛過,採清真,一陣交鋒定太平。三車搬運珍珠寶,送歸寶藏自通靈。天神祐,地祇迎,混合乾坤日月精。虎嘯一聲龍出窟,鸞飛鳳舞入金城。硃砂配,水銀停,一派紅霞列太清。鉛池迸出金光現,汞火流珠入帝京。龍虎媾,外持盈,走聖飛靈在寶瓶。一時辰內金丹就,上朝金闕紫雲生。仙桃熟,摘取餌,萬化來朝天地喜。齋戒等候一陽生,便進周天參同理。參同理,煉金丹,水火薰蒸透問關。養胎十月神丹結,男子懷胎豈等閑。內丹成,外丹就,內外相接和諧偶。結成一塊紫金丸,變化飛騰天地久。丹入腹,非尋常,陰行剝盡化純陽。飛昇羽化三清客,名遂功成達上蒼。三清客,駕譎舉,跨風騰霄入太虛。似此逍遙多快樂,遨遊三界最清奇。太虛之上修真士,朗朗圓成一物無。一物無,遂顯道,五方透出真人貌。仙童仙女彩雲迎,五明宮內傳真誥。傳真誥,話幽情,只是真鉛煉汞精。聲聞緣覺冰消散,外道修羅縮項驚。點枯骨,立成形,信道天梯似掌平。九祖先靈得超脫,誰羨繁華貴與榮。尋烈士,覓賢才,同安爐鼎化凡胎。若是慳財並惜寶,千萬神仙不肯來。修真士,不妄說,妄說一句天公折。萬劫塵沙道不成,七竅眼睛皆迸血。貧窮子,發誓切,待把凡流盡提接。同赴蓬萊仙會中,凡景煎熬無了歇。塵世短,更思量,洞裹乾坤日月長。堅志苦心三二載,百千萬劫壽彌疆。達聖道,顯真常,虎兕刀兵更不傷。水火蛟龍無損害,拍手天宮笑一場。這些功,真奇妙,吩咐與人誰肯要。愚徒死戀色和財,所以神仙不肯召。真至道,不擇人,豈論高低富與貧。且饒帝子共王孫,須去繁華銼銳分。瞋不除,態不改,墮入輪迴生死海。堆金積玉滿山川,神仙冷笑應不彩。名非貴,道極尊,聖聖賢賢顯子孫。腰金跨玉騎驕馬,瞥見如洞隙裹塵。隙裹塵,石中火,何在留心為久計。苦苦煎熬喚不回,奪利爭名如鼎沸。如鼎沸,永沉淪,失道迷真業所根。有人平卻心頭棘,便把天機說與君。命要傳,性要悟,入聖超凡由汝做。三清路上少人行,畜類門前爭入去。報賢良,休慕顧,性命機關堪守護。若還缺一不芳菲,執著波渣應失路。只修性,不修命,此是修行第一病。只修祖性不修丹,萬劫陰靈難入聖。達命宗,迷祖性,恰似鑒容無寶鏡。壽同天地一愚夫,權握家財無主柄。性命雙修玄又玄,海底洪波駕法船。生擒活捉蛟龍首,始知匠手不虛傳。 At the end of the Han Dynasty, there were many tourists in the Tang Dynasty, so knocking on the line is unpredictable. There is no fence in the vertical and horizontal direction, and there is no action when you are still. He also drinks alcohol and eats meat, keeping the rouge flower and cutting off lust. Walking meditation sings chanting rouge powder poems, abstaining from alcohol and meat often fills the stomach. Color is medicine, wine is wealth, and there is no restraint in wine and sex. Just because of the flower wine to realize longevity, drinking wine makes the flower gods cry. Don't break the precepts, don't commit adultery, breaking the precepts is like sinking your sex, If you commit adultery and lose the treasure of longevity, the one who wins it must be a person with the power of Taoism. Daoli people, true San Han, wine is a good friend, flowers are companions. Flower Street and Willow Lane look for real people, real people only eat in Flower Street. Picking flowers and drinking longevity wine, Jingli's inaction will prosper. A lot of fans are barking monsters, and fairy flowers and wine are fairyland. When I came to this town, I was very welcoming, and the girls and babies were happy. Four-season flowers are often picked in the cave, and the flower knots are the longevity medicine. Longevity medicine, pick the heart of the flower, and the layers of the flowers are gorgeous and spring. At that time, people didn't understand the principles of flowers, and a trick of heaven and earth can lead to thousands of gold. Thank heaven and earth, feel the emptiness, and meet the immortal master as the ancestor. Whispering the mysterious purpose in my ears, I put it on the first peak of Penglai. The first peak is a fairy thing, but it produces golden peanuts in a trance. Word of mouth does not write down the text, you need to get the spiritual root and strong marrow bone. Strengthen the marrow and bones, refine the spiritual roots, and wrap the spring in patches of peach blossom holes. Seventy-seven white tigers are raised in pairs, and eighty-eight green dragons are always one catty. True parents, sent to Yuan Palace, wooden mother and golden father are gentle in nature. Among the twelve officials, the soul of the toad appears, and the soul of the earth descends from time to time. Lead is born, mercury is born, and the jade furnace and golden tripod are not cooked. A man and a woman share the same heaven and earth, and a man and a woman unite the universe. Geng wants to be born, Jia wants to be born, and when Jia is born, the way of Geng begins to sprout. Pull out the root of the sky and the marrow of the earth, and the white snow and yellow buds will grow by themselves. Lead is also born, and mercury is also born, and the raw mercury and lead are cooked together. Cooking is not essence and liquid, but the essence of heaven, earth, sun and moon. Huang Po got married and reunited, and she delivered word of mouth at all times. The dual elements of the eight trigrams are all borrowed from mercury, how can the five elements and four images be separated from lead. Lead produces mercury, and mercury produces lead, winning the right to make good fortune. Yaoyao is in a trance, and the trance forms a group. The nature must be empty, the mind must be dedicated, don't send apes to take the next step. Don't touch the flower dew when it first blooms, and don't add it when you live in an earthen kettle. In the jade furnace, the simmering fire is flickering, and there is only one at twelve o'clock. At this time, the zodiac will be yin and yang, and the three natures and Yuan Palace will not leak. If the Qi is flowing, it is refined by real fire, so don't let the Xuanzhu leave the treasure hall. Add more heat to prevent danger, and Qianlong can't be practiced in the ninth day of the ninth day. The news is hot, the sword changes, and the yellow buds of the earth grow all over. Within the number of five elements, one yang is born, and the twenty-four qi discharge pearl feast. When the fire is enough, the medicine is ready, and there will be the sound of dragons and tigers. Only one lead is needed for three leads, and the golden fruit fairy buds have not yet appeared. Re-install the furnace, re-establish the tripod, cross the tiger and ride the dragon to leave the mortal realm. It is only when Rijing discovers that the moon is congealing, and the 28th intersects at Renbing. Merge of dragon and lead of tiger, the first journey of Penglai is within easy reach. Kun, lead, dry mercury, Jindan ancestor, dragon, lead, tiger and mercury are the most psychic. When this principle is reached, the Tao will be completed, and thirty thousand dragons will protect the crystal. Be punctual, set the sun, and engrave the talisman, concentrate only on piety. After the black lead is passed, the halal is picked, and there is peace after a confrontation. Three carts carried pearls and treasures, and sent them back to the psychic. The gods bless the heavens, the earth only welcomes them, and the essence of the universe, the sun and the moon are mixed. With a roar of the tiger, the dragon leaves the cave, and the phoenix dances into the golden city. Cinnabar matches, mercury stops, and a school of red clouds is too clear. The golden light burst out from the lead pool, and the mercury fire flowed into the imperial capital. The dragon and the tiger are mating, the outside is full, and the holy flying spirit is in the vase. Within an hour, the golden elixir was ready, and Ziyun was born in the golden palace. The celestial peaches are ripe, and the bait is picked, and Wanhua comes to joy. It is the same as fasting and waiting for a yang birth, then enter Zhou Tianshen. Participate in the same way, alchemy elixir, water and fire fumigation pass through. The October God of Nurturing the Ten Moon God Alchemy, how can a man conceive easily. The inner alchemy is completed, the outer alchemy is established, and the inner and outer are connected and harmonious. Formed into a piece of purple gold pills, the changes are soaring for a long time. The pill enters the abdomen, which is unusual, and the yin is stripped away to transform into pure yang. Flying up and becoming a three-pure guest, the name will be successful and reach the sky. The guest of the Three Purities, driving the deceitful move, crosses the wind and soars into the void. It seems so happy to be free and unrestrained, and traveling in the Three Realms is the most wonderful. A true cultivator above Taixu, he becomes nothing but nothing. When there is nothing, the way is revealed, and the five directions reveal the appearance of the real person. Fairy boys and fairies welcome Caiyun, and the imperial edict is sent in the Wuming Palace. Fax letter, talk about quiet feelings, it's just real lead refining mercury essence. The Shravaka Yuanjue ice dissipated, and the outsider Shura shrank his neck in shock. Point the dry bones, stand up and take shape, and the path to the sky ladder is like palm level. The Nine Ancestors were spiritually detached, who envied the prosperity and glory. Looking for martyrs, looking for talented people, and turning into a mortal body together. If you save money and cherish treasures, thousands of gods will not come. Cultivators, don't speak in vain, just say a word of God's fault. The dust and sand of ten thousand kalpas failed to make the way, and the eyes of the seven orifices burst out with blood. Poor son, swear to cut everything, to pick up everything. Went to the Fairy Fair in Penglai together, Fanjing suffered endlessly. The world is short, think more, the sun and the moon are long. With determination and painstaking efforts for three or two years, the life span of hundreds of thousands of kalpas will disappear. Reaching the holy way, showing the truth, and the tiger's sword will not hurt. The water and fire dragons are harmless, clapping their hands and laughing at Tiangong. These skills are really wonderful, and no one is willing to ask for them. Fools are obsessed with sex and wealth, so gods refuse to call. The true way does not choose people, regardless of whether they are high or low, rich or poor. And Rao, the emperor's son and grandson, must go to the prosperous place. Anger is not eliminated, attitude is not changed, falling into the sea of samsara, birth and death. The mountains and rivers are piled up with gold and jade, and the gods sneer that they should not be lucky. The name is not expensive, the Tao is extremely respected, and the sages and sages show their descendants. The waist is golden and the jade is riding a proud horse. A glimpse is like a hole covered with dust. Dust is wrapped in the gap, fire is caught in the stone, why pay attention to it for a long time. I can't get back from suffering and suffering, and fighting for profit and fame is like a turmoil. Like a boiling pot, you will perish forever, losing the way and losing the root of your true karma. Some people are flat but have a thorn in their hearts, so they tell the secret to the king. Fate must be passed on, nature must be enlightened, and it is up to you to become a saint and transcend the ordinary. There are few pedestrians on Sanqing Road, and animals compete to enter in front of the gate. Reward the virtuous, don't admire and care, and the life organ is worthy of protection. If there is still a lack of fragrance, the persistent wave will lose its way. Cultivating only one's nature and not one's life, this is the number one disease in practice. Only cultivating the ancestral nature and not cultivating alchemy, it is difficult for the ghosts of ten thousand calamities to become holy. Daming sect is lost in ancestral nature, just like a mirror without mirror. Shou Tong Tian Di is a fool who has power over his family and has no owner. The double cultivation of life and mystery is mysterious, and the waves on the bottom of the sea are driving the Dharma boat. Captured the dragon's head alive, only to know that the craftsman's hand is well-deserved. unedited google translation 未經我修改的google翻譯
 8. Jade emperor

  https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=205322 爾時,元始天尊與諸天大聖、妙行真人、及諸天龍、鬼神、天仙、飛仙、神仙、天童、玉女、太上、二師在玉京山說法,廣大濟惠。是時天雨寶花,地皆金色,天尊放大光明,徧照十方無量世界,上至三十六天帝諸宮,下至幽冥無數地獄,悉令普褊,救攝眾生,令得安穩,受諸妙樂,天香普薰,飢餐玉粒,渴飲金漿,餓鬼眾生皆得飽滿,速得離苦,面見天尊,生於清浄長樂界中,常居法會。 2 爾時,下方有一真人,名曰月光,乘白鶴,手執玉英,來至法會,整理衣冠,恭敬禮拜,長跪稽首,白天尊言:我今修行,欲得救治一切眾生,而無神通方便智慧,我見下方閻浮世內,種種諸惡,或被水漂,或遭火難,或遇飢饉,或有劫賊,或有疫疾,或遇大旱,草木焦然,五穀不熟,國界不安,人民驚懼,如何救拔?唯願天尊廣說方便,救護眾生,令免斯厄。 3 爾時,元始天尊語月光真人曰:善哉善哉!子今能為大地眾生作大利益,至誠救護,我有無量天丁力士、妙行真人、慈悲真人、玉清真人、皇洞真人,百千萬眾,玉清童子二十萬眾,天靈赤官、功曹主簿、長生司馬、韓君丈人,以百千萬眾,天仙飛仙神仙二十萬眾,威劍神王、大力神王、攝毒神王、消魔神王、食邪神王、碎魔神王、擲火神王、洒水神王、食精神王、收瘟神王、飛仙神王百千萬眾,禁戒三師、雲雷八部,常居世間,救諸厄難。若遇水火,當轉此經,若有劫賊,當轉此經,若遇時疫,亦轉此經,若遇灾旱,亦轉此經,國界不安,亦轉此經,五穀不收,亦轉此經。若能書寫,至心轉讀,獲無量福,是諸惡毒,悉皆消滅,是諸劫賊,悉令破散,是諸疫毒,自得除滅,水火災患,自然止息,國界不安,當得安帖,四夷歸奉,異國來朝,疫病速差,口舌磨滅,官事枷鏁,速得解散,復連斷絕,魔邪不興,疫毒遠去。 4 爾時,月光真人又白天尊言:天下及諸方外國,時遭災旱,如此苦惱,作何法事,即得雨水調和,五穀令得豐熟,人民飽滿? 5 天尊語月光真人曰:子受吾教,於閻浮之內,或在聚落,或在高山,或在水岸,或在洞穴,或在清浄之處,建立壇場,安置尊像,掛諸幡蓋,燒香然燈,香湯沐浴,著新淨衣服,轉讀此經,廣為眾生設諸花果名香,隨時供養,廣設齋饌,上獻十方無量天尊、三十六天帝君、天功父母,及諸神仙、一切龍神,及諸靈聖,作大利益,天帝當遣八部大龍王、雲雷雨師,興動雲霧,旋遶世間,須臾之頃,即令江河溪澗、上下田疇,令得霶霈,草木叢林、一切花果五穀之類,悉皆生成,枝葉茂盛。 6 於是月光真人禮謝元始天尊,以偈讚曰: 7 北雲曇曇至,西雲呼嘯來。南注江流水,東方九神靈。 8 中央真龍王,救濟諸眾生。五龍一時下,飄飄太上京。 9 天降開大雨,蔭蓋崑崙山。吾以此經教,永得共興行。 10 爾時,月光真人重啟天尊曰:我從無量劫來,希見難遇,今日得聞微妙經典,及大醫王,一切聖眾,種種變化,不可思議,是經當何名之?我等如何受持? 11 天尊曰:此經名曰《天功護國祈雨消魔經》,子好宣傳,恭敬頂戴,若有愚人輕賤,當墮惡道,長夜受苦。坐中天人龍梵仙眾,皆悉信受,作禮而去,稽首奉行。 At that time, Yuanshi Tianzun, the great sages of the heavens, the Daoist Miaoxing, and the dragons, ghosts and gods, celestial immortals, flying immortals, gods, celestial children, jade girls, Taishang, and the second master preached the Dharma in Yujing Mountain, and benefited a lot. It is the time when the heavens rain on precious flowers and the earth is all golden. The celestial deity magnifies the light, illuminating the immeasurable worlds in the ten directions, up to the palaces of the thirty-six heavenly emperors, and down to the countless hells in the nether world. Enjoying all kinds of wonderful music, heavenly fragrance and universal fragrance, eating jade grains when hungry, and drinking golden milk when thirsty, hungry ghosts and all living beings will be full, get rid of suffering quickly, meet the gods face to face, be born in the pure world of eternal happiness, and often live in the dharma assembly. 2 At that time, there was a real person below, named Moonlight, who rode a white crane and held a jade flower in his hand. He came to the Dharma Assembly, adjusted his clothes, worshiped respectfully, knelt down and bowed his head, and said during the day: I am practicing now, and I want to save all sentient beings. Supernatural powers, expedient wisdom, I see all kinds of evils in the world of hell and floating below, such as being drowned by water, or being burned by fire, or suffering from famine, or robbing robbers, or suffering from epidemic diseases, or suffering from severe drought, where the vegetation is scorched, and the grains are not ripe. , the borders are uneasy, and the people are frightened, how to rescue them? I only hope that Tianzun will speak expediently and save all living beings, so as to avoid Sierra. 3 At that time, Yuanshi Tianzun said to the Moonlight Master, "It's good, it's good!" I can do great benefits for all living beings on the earth, and sincerely rescue them. I have countless heavenly warriors, Miaoxing real people, compassionate real people, Yuqing real people, Huangdong real people, hundreds of thousands of people, Yuqing boys and 200,000 people, and heavenly spirits. Red officials, masters of meritorious service, Sima Changsheng, Han Junzhang, hundreds of thousands of people, 200,000 gods of heaven and flying immortals, king of mighty swords, king of Hercules, king of poisoning, king of eliminating demons, god of eating evil The king, the god of breaking demons, the king of fire-throwing, the king of sprinkling water, the king of eating spirits, the king of pestilence harvesting, and the king of flying immortals. There are hundreds of thousands of people, the three masters of prohibition, and the eight divisions of cloud and thunder. They always live in the world and save all disasters. If there is fire and water, you should recite this sutra; if there are thieves, you should recite this sutra; if you encounter epidemics, you should also recite this sutra; , also turn this scripture. If you can write and read it sincerely, you will gain immeasurable blessings. All evil poisons will be wiped out. Deantie, four barbarians return to worship, foreign countries come to court, epidemics are slow, tongues are wiped out, official affairs are shackles, quickly dismissed, reunions are cut off, evil spirits are not prosperous, and epidemic poisons are far away. 4 At that time, the real moonlight said again in the daytime: "The world and all foreign countries are suffering from droughts. If you are so distressed, what can you do to get the rain to be mixed, the grains to be plentiful, and the people to be full?" 5 Tianzun said to Moonlight True Man: My son accepts my teachings, and in Jambudha, or in settlements, or in high mountains, or on the water's edge, or in caves, or in clean places, build a mandala, place statues, hang all Cover the banner, burn incense and light the lamp, bathe in fragrant soup, wear new and clean clothes, recite this sutra, set up famous incense of flowers and fruits for all living beings, make offerings at any time, set up fast food, and offer immeasurable gods in ten directions, thirty-six heavenly deities For the great benefit of the emperor, Tiangong parents, all gods, all dragon gods, and all spirit saints, the Heavenly Emperor should send eight great dragon kings, cloud thunder and rain masters, to stir up clouds and mists, and circle the world. Tianchou is so beautiful that vegetation, forests, all flowers, fruits and grains are all grown, with luxuriant branches and leaves. 6 Then the Moonlight Master thanked Yuanshi Tianzun and praised him in verse: 7 When the northern clouds arrive, the western clouds roar. The flowing water of the south pours into the river, and the nine gods of the east. 8 The true dragon king of the center, save all sentient beings. The five dragons descended for a while, and Piao Piao went to Beijing too. On the 9th day, heavy rain fell, covering Kunlun Mountains. I use this sutra to teach, and we will prosper and act together forever. 10 At that time, the moonlight real person restarted Tianzun and said: I have come from immeasurable kalpas, and I have seen it so hard to meet. Today, I heard the wonderful scriptures, and the great doctor, all saints, all kinds of changes, incredible, what is the name of this scripture? How can I be supported? 11 Tianzun said: This sutra is called "Tiangong Protects the Country, Praying for Rain and Dispelling Demons Sutra". I like to publicize it and respect it. If there are fools who look down on me, I will fall into the evil way and suffer forever. All the gods, humans, dragons, Brahma, and immortals who sat in the middle believed and accepted it, made a ceremony and left, and Jishou carried it out. -------------------------- This is translated by Google, I have not made any changes, just for your reference. There is a mention of Moonlight Reality, just recently there is a TV series in China that plays the love story of the Moonlight God, for your reference.
 9. Jade emperor

  The thinking logic of these Fulu sects is that there are ghosts everywhere, and they have the ability to order gods to drive out ghosts. So you will be very unlucky, you just have a ghost on you. You have to spend money to find this kind of Taoist priest to help you drive away ghosts. If you want to become this kind of Taoist priest who can command the gods, you have to take a series of courses and finally step on the mountain of swords. After passing all the tests, you can get a license. With this license, it proves that you can command the gods to cast out ghosts. Do you believe it? I don't believe it. It's the same as I don't believe that the teacher of the portering school has the ability to help you open the meridians. 這些符祿派的人的思想邏輯就是到處都有鬼,而他們才有能力可以命令神去驅趕鬼。 所以你會很倒楣,你就是有鬼在你身上。你就要花錢去找這種道士幫你驅趕鬼。 如果你想成為這種可以命令神的道士,你就要接受一系列的課程,最後還要踩刀山。通過一切考驗之後,你就可以拿到執照。有了這個執照,就證明你可以命令神來驅趕鬼。 你信嗎? 我是不信的。 就跟我不信搬運派老師有能力幫你打開經脈的說法一樣。
 10. Jade emperor

  I don't know what a shaman is. However, there are indeed a lot of articles in Daozang's Talisman School classics that mention how to command gods to do things for him. You are the only person on this website who can understand classical Chinese, it is really not easy. Few Westerners are willing to learn classical Chinese in order to learn Taoist culture, you are really amazing. 我不知道甚麼是薩滿。 但是道藏的符祿派經典當中確實有一大堆文章提到如何指揮神替他辦事情。 你是這個網站唯一一個看得懂中文文言文的人,真的是非常不容易。 沒幾個西方人肯為了學習道家文化去學習文言文的,你真了不起。 But I don't read this kind of articles, because they are all deceiving themselves. It's so ridiculous, how can man command God to do things for him. The problem is that a bunch of Chinese people believe in this. 但是這種文章我是不看的,因為都在自欺欺人。笑死人了,人怎麼可能指揮神替他辦事情。問題就是有一堆中國人都信這個。
 11. Jade emperor

  I don't know what shaman is, how to compare? Since you want to use the term shaman, you have to explain it clearly, and it's not me who wants to use this term. My argument is that shaman does not exist in ancient Chinese literature at all, so you should not use the term shaman instead of Wu 巫. Because you don't know what 巫wu is and what a shaman is. 我又不知道甚麼是薩滿,如何比較? 你既然要使用薩滿這個名詞,你就要解釋清楚,又不是我要用這個名詞。 我的說法是,薩滿根本不存在於中國古代文獻當中,所以你不應該用薩滿這個名詞來代替巫。 因為你根本搞不清楚甚麼是巫,甚麼是薩滿。
 12. Jade emperor

  This kind of culture of belief in ghosts and gods is also very popular in the West. As long as the savvy is poor, it will fall into this kind of culture. It is not that ancient China was a witchcraft culture. Rather, the witchcraft culture in ancient China was spread by a group of people with poor understanding. But people with higher savvy are spreading another kind of cultivation culture. And these people with poor comprehension can only see the superficial layer of cultivation culture, and superficially distort it into ghost culture. For me, Christianity is also a culture of belief in ghosts and gods, either in God or in the devil. 這種信仰鬼神的文化,在西方也非常流行。只要悟性差的,就會陷入這種文化。 並不是中國古代是巫術文化。而是中國古代的巫術文化是屬於悟性比較差的一群人在流傳的。但是悟性比較高的人是流傳另外一種修練文化。 而這些悟性比較差的人,只能看到修練文化的表層,便膚淺的扭曲成了鬼神文化。 對我來說,基督教也是信仰鬼神文化,不是信神就是信魔鬼。 Therefore, it is wrong to think that ancient Chinese culture is only witchcraft culture. It's a superficial statement. You can't talk nonsense just because you can't understand Chinese, and make up a term like shaman to distort other people's culture. 所以認為中國古代文化就是只有巫術文化,這是錯誤的說法。是一種膚淺的說法。 你不能因為你看不懂中文,你就胡說八道,自己編造一個薩滿這樣的名詞,來扭曲別人的文化。
 13. Jade emperor

  From what you said, it is obvious that the word shaman was invented by Westerners. This kind of culture that believes in spirits and ghosts also has a lot in the popular culture of the new era. As long as the person's mental level has not improved, he will fall into this belief, even Westerners are the same. 從你的說法當中,很明顯的薩滿一詞就是西方人發明出來的。 像這種相信靈魂鬼神的文化,在新時代流行文化當中也一大堆。只要這個人的心智的水準沒有提升,就會陷入這種信仰,即使是西方人也是一樣的。
 14. Jade emperor

  The Taoist practice culture was originally a minority culture among the elite. Common people have always been based on superstitious culture. The same carrying method also belongs to the relatively low-level Taoist practice culture, not the real practice culture of the elite. Therefore, the lowest level is the witchcraft culture of the Fulu Sect, followed by the superficial transfer method fake training culture, and the real training culture of Taoism is at the top of the pyramid. 道家修練文化本來就是菁英份子之間的少數文化。平民百姓本來就是以迷信文化為主。 同樣的搬運法也是屬於比較低階的道家修練文化,並非屬於菁英份子真正的修練文化。 所以最低階的部分是符祿派的巫術文化,然後是膚淺的搬運法假修練文化,金字塔最頂端的才是道家真正的修練文化。 https://ctext.org/library.pl?if=gb&collection=132 This is also the case in Daoist classics. The low-level Fulu Sect has the most superstitious cultural materials. The middle-level carrying method has more fake practice cultures. The highest level of Taoist practice has the least cultural information. Therefore, a person must have sufficient comprehension ability to find out what is the real Taoist cultivation culture from a pile of materials. Those with the worst savvy can only go to the temple to worship and pray for blessings. Those with ordinary comprehension can only practice qigong. Only those with the highest savvy can practice the real Taoist cultivation culture. 在道藏典籍當中同樣也是這樣的分布情況。 低階的符祿派迷信文化資料最多。中階的搬運法假修練文化次多。最高階的道家修練文化資料最少。 所以一個人要有足夠的悟性才有辦法從一堆資料當中找出甚麼才是真正的道家修練文化。 悟性最差的,只能到廟裏面拜拜祈福。 悟性普通的,只能練氣功。 只有悟性最高的,才有辦法修練到真正的道家修練文化。 This phenomenon has long been mentioned in the Tao Te Ching. A person of upper virtue, middle virtue and lower virtue. 這種現象,道德經早就說過了。 上德,中德和下德之人。
 15. Jade emperor

  So shamanism is the culture in which Westerners look at other people through the glasses they made up. It is not traditional Chinese culture. 所以薩滿就是西方人用自己編造的眼鏡在看別人的文化。 並非是中國傳統的文化。