_王彗_

Taoist Lists or History

Recommended Posts

There could be people who don`t want information like this, also could be those, who already archived it by deep researching of the Tradition.

Still, I think there is people that will find it quiet useful and interesting.

 

 

Schools of Taoism (Source - Chinese Taoist Association (CTA ; 中国道教协会)

Schools of early period:
1. 方 仙 道 - FangXianDao
2. 黄 老 道 - HuangLaDao
3. 太 平 道 - TaiPingDao
4. 天 师 道 – TianShiDao

Schools from the dynasties Wei and Jin to the Sui and Tang:
1. 上清派 – ShangQingPai
2. 灵宝派 – LingBaoPai
3. 三皇派 – SanHuangPai
4. 楼观派 - LouGuanPai
5. 寇谦之与北天师道 – Kou QianZhi and BeiTianShiDao
6. 陆修静与南天师道 – Liu XiuJing and NanTianShiDao
7. 陶弘景与茅山宗 – Tao HongJing and MaoShanZong
8. 钟吕金丹道 – ZhingLü JinDanDao

Schools of dynasties Song and Yuan:
1. 正一道 – ZhengYiDao
2. 全真教 – QuanZhenJiao
3. 全真龙门派 – QuanZhen LongMenPai
4. 全真遇仙派 – QuanZen YuXianPai
5. 全真南无派 – QuanZen NanWuPai
6. 全真随山派 - QuanZen SuiShanPai
7. 全真崙山派 – QuanZen LunShanPai
8. 全真华山派 - HuaShanPai
9. 全真清静派 – QuanZen QingJingPai
10. 南宗 – NanZong
11. 真大道 – ZhenDaDao
12. 太一道 – TaiYiDao
13. 净明道 – JingMingDao
14. 神霄派 – ShenXiaoPai
15. 清微派 - QingWeiPai

Schools from the dynasties Ming and Qing:
1. 张三丰武当派 – Sanfeng WuDangPai
2. 陆西星丹法东派 - Lu XiXing DanFa DunPai
3. 李涵虚开创丹法西派 – Li HanXu Danfa XiPai
4. 伍 柳 派 – WuLiuPai

 

I have to say. that school don`t need to be a member of the association (some of them doesn`t exist in our days). to be here, it`s just all about history facts. This list contains main schools. Some of them are Neidan schools, some of them are not.

 

Best wishes,

王彗

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chronology of Daoist History

Louis Komjathy/Kang Siqi 康思奇, Ph.D.

Center for Daoist Studies

 

CHINESE DYNASTIES and DAOIST HISTORY

 

 

Spring and Autumn Period (770-480 B.C.E.)

Laozi 老子 (fl. 560 B.C.E.?; pseudo-historical)

 

 

Warring States (480-222 B.C.E.)

Zhuang Zhou 莊周 (ca. 370-ca. 290)

Neiye 內業 (ca. 350 B.C.E.)

Zhuangzi 莊子 (Inner Chapters) (ca. 350 B.C.E.)

Guodian 郭店 Laozi 老子(ca. 300 B.C.E.)

Zhuangzi 莊子 (Outer Chapters) (ca. 250 B.C.E.)

 

 

Qin Dynasty (221-207 B.C.E.)

 

 

Western Han Dynasty (206 B.C.E.-8 C.E.)

Huang-Lao 黃老

Mawangdui 馬王堆Laozi 老子 (ca. 168 B.C.E.)

Heshang gong 河上公 (ca. 160 B.C.E.?)

Huainanzi 淮南子 (145 B.C.E.)

Daode jing 道德經 (Received) (ca. 150 B.C.E.)

Yan Zun 巖尊(ca. 83 B.C.E.-10 C.E.)

Liexian zhuan 列仙傳 (ca. 50 B.C.E.)

First Taiping jing 太平經 (31-7 B.C.E.)

Chimei 赤眉 (Red Eyebrows; 18 C.E.)

 

 

Eastern Han Dynasty (25-220 C.E.)

Laojun 老君

Zhang Daoling 張道陵 (fl. 142)

Tianshi dao 天師道 (Celestial Masters)

Heming shan 鶴鳴山

Ge Xuan 葛玄(164-244)

Zhang Jue 張角 (fl. 184)

Taiping dao 太平道 (Great Peace)

Laozi bianhua jing 老子變化經 (180)

Zhang Lu 張魯 (fl. 190)

Laozi Xiang’er zhu 老子想爾注 (ca. 190)

Zhongli Quan 鐘離權 (2nd c. C.E.?)

 

 

Period of Disunion (220-589)

Ji Kang 稽康 (Xi Kang; 223-262)

Cantong qi 參同契 (ca. 220)

Wang Bi 王弼 (226-249)

Xu Xun 許遜 (239-292)

Wei Huacun 魏華存 (251-334)

Huangting jing 黃庭經 (ca. 288)

Guo Xiang 郭象 (252-312)

Xuanxue 玄學 (Mysterious Learning)

Taiqing 太清 (Great Clarity)

Ge Hong 葛洪(Baopuzi 抱朴子; 287-347)

Huahu jing 化胡經 (ca. 300)

Baopuzi 抱朴子 (320)

Shenxian zhuan 神仙傳 (ca. 320)

Xu Mai 許邁 (b. 301)

Xu Mi 許謐 (303-373)

Yang Xi 楊羲 (330-386?)

Xu Hui 許翽 (341-ca. 370)

Xu Huangmin 許黃民 (361-429)

Tao Kedou 陶可斗 (d. 362)

Shangqing 上清 (Highest Clarity)

Ge Chaofu 葛巢甫 (fl. 390s)

Lingbao 靈寶 (Numinous Treasure)

Kou Qianzhi 寇謙之(365-448)

Yin Tong 尹通 (398-499?)

Duren jing 度人經 (ca. 400)

Lu Xiujing 陸修靜 (406-477)

Santian neijie jing 三天內界經 (420)

Daoist Theocracy (424-451)

Lingbao Catalogue (437)

Wang Daoyi 王道一 (447-510)

Tao Hongjing 陶弘景 (456-536)

Louguan 樓觀 (Louguan tai; ca. 470)

Sandong jingshu mulu 三洞經書目錄 (471)

Maoshan 茅山 (492)

Shennong bencao jing 神農本草經 (ca. 495)

Zhen’gao 真誥 (500)

Daoism Proscribed (504)

First Buddho-Daoist Debate (520)

Second Buddho-Daoist Debate (570)

Wushang biyao 無上秘要 (574)

 

 

Sui Dynasty (581-618)

Yinyuan jing 因緣經 (ca. 600)

 

 

Tang Dynasty (618-906)

Lord Lao Miracle (620)

Fengdao kejie 奉道科戒 (620)

Sandong zhunang 三洞珠囊(680s)

Daojiao yishu 道教義樞(680s)

Sun Simiao 孫思邈 (601-693)

Sima Chengzhen 司馬承禎 (647-735)

Zhang Wanfu 張萬福 (fl. 700-742)

Wu Yun 吳筠 (ca. 700-787)

Tang Princesses Ordained (711)

Tianchang guan 天長觀 (a.k.a. Baiyun guan) (722)

Gu Kuang 顧況 (735-814)

Sandong qionggang 三洞瓊綱 (ca. 748)

Daoism Persecuted (845)

Du Guangting 杜光庭 (850-933)

Lü Dongbin 呂洞賓 (b. 798?)

 

 

Five Dynasties and Ten Kingdoms (907-960)

Chuandao ji 傳道集 (ca. 920)

Tan Zixiao 譚紫霄 (fl. 935)

 

 

Song Dynasty (960-1279)

Chen Tuan 陳摶 (d. 989)

Tianxin 天心 (Celestial Heart)

Da Song tiangong baozang 大宋天宮寶藏(1019)

Yunji qiqian 雲笈七籤 (1020s)

Qingwei 清微 (Pure Tenuity)

Tongchu 童初 (Youthful Incipience)

Jingming 淨明 (Pure Brightness)

Lin Lingsu 林靈素 (1076-1120)

Shenxiao 神霄 (Divine Empyrean)

Liu Haichan 劉海蟾; fl. 1031)

Liu Biangong 劉卞功 (1071-1143)

Zhang Boduan 張伯端 (d. 1082)

Wuzhen pian 悟真篇 (ca. 1060)

Dadao 大道 (Great Dao)

Taiyi 太一 (Great One)

Wang Chongyang 王重陽 (1113-1170)

Quanzhen 全真 (Complete Perfection)

Sun Buer 孫不二 (1119-1182)

Zeng Cao 曾慥 (fl. 1131-1155)

Daoshu 道樞 (ca. 1150)

Lijiao shiwu lun 立教十五論 (ca. 1160)

Qiu Changchun 丘長春 (1148-1227)

Chongyang gong 重陽宮 (ca. 1171)

Longmen dong 龍門洞

Longhu shan 龍虎山

Taishang ganying pian 太上感應篇 (1165)

Bai Yuchan 白玉蟾 (1194-ca. 1227)

Tianchang gong 天長宮 restored (1223)

Changchun gong 長春宮 (ca. 1228)

Yongle gong 永樂宮 (1240)

Xuandu baozang 玄都寶藏 (1244)

Buddho-Daoist Debate (1258)

 

 

Yuan Dynasty (1279-1368)

Buddho-Daoist Debate (1281)

Anti-Daoist Edicts (1281)

Xiuzhen shishu 修真十書 (ca. 1300)

Quanzhen qinggui 全真清規 (ca. 1320)

Ming Dynasty (1368-1644)

Zhang Sanfeng 張三丰 (fl. 1380?)

Wudang shan 武當山

Zhang Yuchu 張宇初 (1361-1410)

Zhang Yuqing 張宇清(1364-1427)

Zhengtong daozang 正統道藏 (1445)

Wu Shouyang 伍守陽 (1563-1644)

Xu daozang 續道藏 (1607)

 

 

Qing Dynasty (1644-1911)

Wang Changyue 王常月 (d. 1680)

Longmen 龍門 (Dragon Gate)

Chuzhen jie 初真戒 (ca. 1660)

Daozang jiyao 道藏輯要 (1733)

Liu Yiming 劉一明 (1734-1821)

Liu Huayang 劉華陽 (fl. 1736)

Min Yide 閔一得 (1758-1836)

Daoshu shier zhong 道書十二種 (ca. 1780)

Huiming jing 慧明經 (1794)

James Legge (1815-1897)

Daozang xubian 道藏續編 (1834)

Zhao Bichen 趙壁塵 (b. 1860)

John Chalmers’ Translation of Daode jing (1868)

Xingming fajue mingzhi 性命法訣明指

(ca. 1880)

Chen Yingming 陳攖寧 (1880-1969)

The Texts of Taoism (1891)

Wu-Liu xianzong 伍劉仙宗 (1897)

Zhang Enpu 張恩浦 (1904-1969)

 

 

Republic of China (1912-1949; 1949-)

Zhuangchen Dengyun 莊陳登雲 (1911-1976)

Taoist Association of China (1913)

Alan Watts (1915-1973)

Share K. Lew (b. 1918)

Daozang jinghua lu 道藏精華錄 (1922)

Min Zhiting 閔智亭 (1924-2004)

Ni Hua-ching 倪清和 (b. 1931?)

Moy Lin-shin 梅連羨(1931-1998)

Mantak Chia 謝明德 (b. 1944)

Taiwanese Taoist Association (1950)

Chinese Daoist Association (1957)

Hong Kong Taoist Association (1961)

Daozang jinghua 道藏精華 (1963)

Kristofer Schipper (b. 1934) receives Zhengyi

ordination in Taiwan (1968)

Michael Saso (b. 1930) receives Zhengyi

ordination in Taiwan (1970)

Taoist Sanctuary (1970)

Taoist Yoga (1970)

The Secret and the Sublime (1973)

Zhuang-Lin xu daozang 莊林續道藏 (1975)

Taoist Tai Chi Society (ca. 1975)

College of Tao (1979)

Healing Tao (1979)

The Wandering Taoist (1983)

Awaken Healing Energy through the Tao (1983)

Workbook for Spiritual Development (1984)

Orthodox Daoism in America (ODA; 1986)

The Plumtree (1988)

Taoist Resources (1988-1997)

Immortal Sisters (1989)

Daojiao yifan 道教儀範 (1990)

Daoists of Ching Chung Taoist Association (San

Francisco) perform funeral rite for Edward

Schafer (1913-1991) and Anna Seidel (1938-

1991) (1991)

Vitality, Energy, Spirit (1991)

Zangwai daoshu 藏外 道書 (1992; 1995)

The Frost Bell (1992-2002)

Belgian Taoist Association (1992)

The Taoist Experience (1993)

The Empty Vessel (1993-present)

Taoist Restoration Society (1993)

The Taoist Body (1993 [1982])

Singapore Taoist Mission (1996)

Shi Jing 世靜 (Alan Redman), Shi Dao 世道

(Peter Smith), and others receive Longmen

ordination in mainland China (1995)

British Taoist Association (1996)

The Dragon’s Mouth (1996-present)

Taoism and Ecology Conference (1998)

Daoist Studies Website (2000)

Taoism and the Arts of China Exhibition (2000)

Conference on Daoist Cultivation (2001)

Handbooks for Daoist Practice (2003; 2008)

Association Francaise de Taoisme (2004)

Zhonghua daozang 中華道藏 (2004)

The Taoist Manual (2005)

Daoist Foundation (2007)

 

 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks for the information. As I don't know, I would like to ask some questions:

Is it possible to say something about the features of a true school?

How to distinguish a false school?

What kind of cultivation practice non neidan schools and what are their goals?

How is the relation between schools these days?

Thanks in advance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks for the information. As I don't know, I would like to ask some questions:

Is it possible to say something about the features of a true school?

How to distinguish a false school?

 

There is no such thing as a false school. False is not definable, it is a subjective characterization.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think that I don't get what you mean:

There is no such thing as a false school. False is not definable, it is a subjective characterization.

 

I agree that "false" is a vague category and that from an anthropological point of view if a group claim to be daoist and people around it recognize it as daoist you can include it between daoists, but,on the other hand -from an historical and philosophical point of view-, you can criticize the ties, historical origins, teachings, textual support, development, etc. and conclude that it is not a daoist group despite its claims.

No need to go further, somewhere in Colombia (I think) there is a "gnostic" group claiming to be a daoist monastery, and of course it is neither gnostic nor daoist. I think that your criteria for delimiting a category are more dangerous than mine. In that line there is no true schools either. Leaving all that jazz aside, I ask for daoist criteria and as the OP says, I am asking about historical facts or historical debate.

If a school is cool and help people -or people believe that- or even if it is effective, it's ok, but I'm asking about true daoist schools (its teachings, texts, etiquette, strata, etc.).

Share this post


Link to post
Share on other sites

I ask for daoist criteria

I understand, thats a valid question with a disappointing answer: there is no such thing. There are no 'daoist criteria' as to who is a true daoist and who is a false one. There are two reasons for that:

 

A. 'daoism' is a western construct with no consensual definition

 

http://www.daoistcenter.org/daoist3.html

 

B. Any criticism historicaly levelled by some 'daoists' against 'other daoists' was not in a format of 'You are not a true daoist! - No, you are not! ' but was directed at methods or results rather than at schools, the schools themselves being posteriori notions of later outgroup historiographers, and not self-identifications by the former ingroups.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ingroups_and_outgroups

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

One must remember that beyond the spring & autumn period, reference to Dao was probably talked about in a different way. One must remember the root of Dao comes from shamanism and without asking, it was called something else. I'll try and find out. Again when the Chinese first made characters to picture what they mean't, Dao was made by putting two characters together. So what did they say to talk about a spiritual and wise way?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chronology of Daoist History

Louis Komjathy/Kang Siqi 康思奇, Ph.D.

Center for Daoist Studies

 

CHINESE DYNASTIES and DAOIST HISTORY

 

 

Spring and Autumn Period (770-480 B.C.E.)

Laozi 老子 (fl. 560 B.C.E.?; pseudo-historical)

 

 

Warring States (480-222 B.C.E.)

Zhuang Zhou 莊周 (ca. 370-ca. 290)

Neiye 內業 (ca. 350 B.C.E.)

Zhuangzi 莊子 (Inner Chapters) (ca. 350 B.C.E.)

Guodian 郭店 Laozi 老子(ca. 300 B.C.E.)

Zhuangzi 莊子 (Outer Chapters) (ca. 250 B.C.E.)

 

 

Qin Dynasty (221-207 B.C.E.)

 

 

Western Han Dynasty (206 B.C.E.-8 C.E.)

Huang-Lao 黃老

Mawangdui 馬王堆Laozi 老子 (ca. 168 B.C.E.)

Heshang gong 河上公 (ca. 160 B.C.E.?)

Huainanzi 淮南子 (145 B.C.E.)

Daode jing 道德經 (Received) (ca. 150 B.C.E.)

Yan Zun 巖尊(ca. 83 B.C.E.-10 C.E.)

Liexian zhuan 列仙傳 (ca. 50 B.C.E.)

First Taiping jing 太平經 (31-7 B.C.E.)

Chimei 赤眉 (Red Eyebrows; 18 C.E.)

 

 

Eastern Han Dynasty (25-220 C.E.)

Laojun 老君

Zhang Daoling 張道陵 (fl. 142)

Tianshi dao 天師道 (Celestial Masters)

Heming shan 鶴鳴山

Ge Xuan 葛玄(164-244)

Zhang Jue 張角 (fl. 184)

Taiping dao 太平道 (Great Peace)

Laozi bianhua jing 老子變化經 (180)

Zhang Lu 張魯 (fl. 190)

Laozi Xiang’er zhu 老子想爾注 (ca. 190)

Zhongli Quan 鐘離權 (2nd c. C.E.?)

 

 

Period of Disunion (220-589)

Ji Kang 稽康 (Xi Kang; 223-262)

Cantong qi 參同契 (ca. 220)

Wang Bi 王弼 (226-249)

Xu Xun 許遜 (239-292)

Wei Huacun 魏華存 (251-334)

Huangting jing 黃庭經 (ca. 288)

Guo Xiang 郭象 (252-312)

Xuanxue 玄學 (Mysterious Learning)

Taiqing 太清 (Great Clarity)

Ge Hong 葛洪(Baopuzi 抱朴子; 287-347)

Huahu jing 化胡經 (ca. 300)

Baopuzi 抱朴子 (320)

Shenxian zhuan 神仙傳 (ca. 320)

Xu Mai 許邁 (b. 301)

Xu Mi 許謐 (303-373)

Yang Xi 楊羲 (330-386?)

Xu Hui 許翽 (341-ca. 370)

Xu Huangmin 許黃民 (361-429)

Tao Kedou 陶可斗 (d. 362)

Shangqing 上清 (Highest Clarity)

Ge Chaofu 葛巢甫 (fl. 390s)

Lingbao 靈寶 (Numinous Treasure)

Kou Qianzhi 寇謙之(365-448)

Yin Tong 尹通 (398-499?)

Duren jing 度人經 (ca. 400)

Lu Xiujing 陸修靜 (406-477)

Santian neijie jing 三天內界經 (420)

Daoist Theocracy (424-451)

Lingbao Catalogue (437)

Wang Daoyi 王道一 (447-510)

Tao Hongjing 陶弘景 (456-536)

Louguan 樓觀 (Louguan tai; ca. 470)

Sandong jingshu mulu 三洞經書目錄 (471)

Maoshan 茅山 (492)

Shennong bencao jing 神農本草經 (ca. 495)

Zhen’gao 真誥 (500)

Daoism Proscribed (504)

First Buddho-Daoist Debate (520)

Second Buddho-Daoist Debate (570)

Wushang biyao 無上秘要 (574)

 

 

Sui Dynasty (581-618)

Yinyuan jing 因緣經 (ca. 600)

 

 

Tang Dynasty (618-906)

Lord Lao Miracle (620)

Fengdao kejie 奉道科戒 (620)

Sandong zhunang 三洞珠囊(680s)

Daojiao yishu 道教義樞(680s)

Sun Simiao 孫思邈 (601-693)

Sima Chengzhen 司馬承禎 (647-735)

Zhang Wanfu 張萬福 (fl. 700-742)

Wu Yun 吳筠 (ca. 700-787)

Tang Princesses Ordained (711)

Tianchang guan 天長觀 (a.k.a. Baiyun guan) (722)

Gu Kuang 顧況 (735-814)

Sandong qionggang 三洞瓊綱 (ca. 748)

Daoism Persecuted (845)

Du Guangting 杜光庭 (850-933)

Lü Dongbin 呂洞賓 (b. 798?)

 

 

Five Dynasties and Ten Kingdoms (907-960)

Chuandao ji 傳道集 (ca. 920)

Tan Zixiao 譚紫霄 (fl. 935)

 

 

Song Dynasty (960-1279)

Chen Tuan 陳摶 (d. 989)

Tianxin 天心 (Celestial Heart)

Da Song tiangong baozang 大宋天宮寶藏(1019)

Yunji qiqian 雲笈七籤 (1020s)

Qingwei 清微 (Pure Tenuity)

Tongchu 童初 (Youthful Incipience)

Jingming 淨明 (Pure Brightness)

Lin Lingsu 林靈素 (1076-1120)

Shenxiao 神霄 (Divine Empyrean)

Liu Haichan 劉海蟾; fl. 1031)

Liu Biangong 劉卞功 (1071-1143)

Zhang Boduan 張伯端 (d. 1082)

Wuzhen pian 悟真篇 (ca. 1060)

Dadao 大道 (Great Dao)

Taiyi 太一 (Great One)

Wang Chongyang 王重陽 (1113-1170)

Quanzhen 全真 (Complete Perfection)

Sun Buer 孫不二 (1119-1182)

Zeng Cao 曾慥 (fl. 1131-1155)

Daoshu 道樞 (ca. 1150)

Lijiao shiwu lun 立教十五論 (ca. 1160)

Qiu Changchun 丘長春 (1148-1227)

Chongyang gong 重陽宮 (ca. 1171)

Longmen dong 龍門洞

Longhu shan 龍虎山

Taishang ganying pian 太上感應篇 (1165)

Bai Yuchan 白玉蟾 (1194-ca. 1227)

Tianchang gong 天長宮 restored (1223)

Changchun gong 長春宮 (ca. 1228)

Yongle gong 永樂宮 (1240)

Xuandu baozang 玄都寶藏 (1244)

Buddho-Daoist Debate (1258)

 

 

Yuan Dynasty (1279-1368)

Buddho-Daoist Debate (1281)

Anti-Daoist Edicts (1281)

Xiuzhen shishu 修真十書 (ca. 1300)

Quanzhen qinggui 全真清規 (ca. 1320)

Ming Dynasty (1368-1644)

Zhang Sanfeng 張三丰 (fl. 1380?)

Wudang shan 武當山

Zhang Yuchu 張宇初 (1361-1410)

Zhang Yuqing 張宇清(1364-1427)

Zhengtong daozang 正統道藏 (1445)

Wu Shouyang 伍守陽 (1563-1644)

Xu daozang 續道藏 (1607)

 

 

Qing Dynasty (1644-1911)

Wang Changyue 王常月 (d. 1680)

Longmen 龍門 (Dragon Gate)

Chuzhen jie 初真戒 (ca. 1660)

Daozang jiyao 道藏輯要 (1733)

Liu Yiming 劉一明 (1734-1821)

Liu Huayang 劉華陽 (fl. 1736)

Min Yide 閔一得 (1758-1836)

Daoshu shier zhong 道書十二種 (ca. 1780)

Huiming jing 慧明經 (1794)

James Legge (1815-1897)

Daozang xubian 道藏續編 (1834)

Zhao Bichen 趙壁塵 (b. 1860)

John Chalmers’ Translation of Daode jing (1868)

Xingming fajue mingzhi 性命法訣明指

(ca. 1880)

Chen Yingming 陳攖寧 (1880-1969)

The Texts of Taoism (1891)

Wu-Liu xianzong 伍劉仙宗 (1897)

Zhang Enpu 張恩浦 (1904-1969)

 

 

Republic of China (1912-1949; 1949-)

Zhuangchen Dengyun 莊陳登雲 (1911-1976)

Taoist Association of China (1913)

Alan Watts (1915-1973)

Share K. Lew (b. 1918)

Daozang jinghua lu 道藏精華錄 (1922)

Min Zhiting 閔智亭 (1924-2004)

Ni Hua-ching 倪清和 (b. 1931?)

Moy Lin-shin 梅連羨(1931-1998)

Mantak Chia 謝明德 (b. 1944)

Taiwanese Taoist Association (1950)

Chinese Daoist Association (1957)

Hong Kong Taoist Association (1961)

Daozang jinghua 道藏精華 (1963)

Kristofer Schipper (b. 1934) receives Zhengyi

ordination in Taiwan (1968)

Michael Saso (b. 1930) receives Zhengyi

ordination in Taiwan (1970)

Taoist Sanctuary (1970)

Taoist Yoga (1970)

The Secret and the Sublime (1973)

Zhuang-Lin xu daozang 莊林續道藏 (1975)

Taoist Tai Chi Society (ca. 1975)

College of Tao (1979)

Healing Tao (1979)

The Wandering Taoist (1983)

Awaken Healing Energy through the Tao (1983)

Workbook for Spiritual Development (1984)

Orthodox Daoism in America (ODA; 1986)

The Plumtree (1988)

Taoist Resources (1988-1997)

Immortal Sisters (1989)

Daojiao yifan 道教儀範 (1990)

Daoists of Ching Chung Taoist Association (San

Francisco) perform funeral rite for Edward

Schafer (1913-1991) and Anna Seidel (1938-

1991) (1991)

Vitality, Energy, Spirit (1991)

Zangwai daoshu 藏外 道書 (1992; 1995)

The Frost Bell (1992-2002)

Belgian Taoist Association (1992)

The Taoist Experience (1993)

The Empty Vessel (1993-present)

Taoist Restoration Society (1993)

The Taoist Body (1993 [1982])

Singapore Taoist Mission (1996)

Shi Jing 世靜 (Alan Redman), Shi Dao 世道

(Peter Smith), and others receive Longmen

ordination in mainland China (1995)

British Taoist Association (1996)

The Dragon’s Mouth (1996-present)

Taoism and Ecology Conference (1998)

Daoist Studies Website (2000)

Taoism and the Arts of China Exhibition (2000)

Conference on Daoist Cultivation (2001)

Handbooks for Daoist Practice (2003; 2008)

Association Francaise de Taoisme (2004)

Zhonghua daozang 中華道藏 (2004)

The Taoist Manual (2005)

Daoist Foundation (2007)

 

 

You should add my transmitted version and new chapters to your list. My version was taught to me in 1986/7, published in 1992 (out of print). As this is not a 'translation' I think this is quite unique. The further verses in 2014. The establishment of a new sect which includes for the first time Hau Tou Xian Shi as a bond brother to Li Erh Xian Shi and Chi Tien Da Shen, in 1989.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK I have found out what people called 'Dao' before the word was invented. In days gone by when a shaman was the wise bringer of knowledge, people talked about 'spirit knowledge' or 'spirit ways'. So as people realised that what the spirit (through the shaman) was saying, gave them an understanding of the environment, a way to live more beneficially to themselves and to their environment, they used the two pictograms of 'foot' and 'head' depicting a shaman wearing deer antlers to mean 'a wise way', a path.

 

I have been banging on since I joined this forum about the basis of Daoism being from the spiritual and certainly not any intellectual pursuit and to read any Daoist work without a true understanding from its roots, will lead to complete misunderstanding. That's my little rant :)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK I have found out what people called 'Dao' before the word was invented. In days gone by when a shaman was the wise bringer of knowledge, people talked about 'spirit knowledge' or 'spirit ways'. So as people realised that what the spirit (through the shaman) was saying, gave them an understanding of the environment, a way to live more beneficially to themselves and to their environment, they used the two pictograms of 'foot' and 'head' depicting a shaman wearing deer antlers to mean 'a wise way', a path.

 

I have been banging on since I joined this forum about the basis of Daoism being from the spiritual and certainly not any intellectual pursuit and to read any Daoist work without a true understanding from its roots, will lead to complete misunderstanding. That's my little rant :)

 

I know we have talked about this in another thread, but I have held to a shaman wearing deer antlers as the pictograph as that is what makes the most sense to me... Only one other person I knew even remotely held this idea... Here, at TTB, I heard you say this; as a Shaman, I am glad to see such things confirmed.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

What about the long protruding tongue.? there must be long protruding tongue there somewhere

 

tumblr_m7cyhbkDry1ryfivao1_1280.jpg

 

 

 

Wooden Guardian Figure

Southern China

Eastern Zhou Period (c.4th Century BC)

Height: c.43.7 cm

Figures like this were placed in tombs as guardians in the Chu state in Hanan and the Hubei province. The people who set these up venerated and feared a number of spirits. They used shamans to intercede and communicate with them. Wearing antlers seems to have been significant in shamanistic rituals. Carved figures with antlers probably represented the shamans or their powers.

The antlers on this figure are made from dry lacquer and the figure has a long protruding tongue.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

What about the long protruding tongue.? there must be long protruding tongue there somewhere

 

tumblr_m7cyhbkDry1ryfivao1_1280.jpg

 

 

 

Wooden Guardian Figure

Southern China

Eastern Zhou Period (c.4th Century BC)

Height: c.43.7 cm

 

 

Figures like this were placed in tombs as guardians in the Chu state in Hanan and the Hubei province. The people who set these up venerated and feared a number of spirits. They used shamans to intercede and communicate with them. Wearing antlers seems to have been significant in shamanistic rituals. Carved figures with antlers probably represented the shamans or their powers.

The antlers on this figure are made from dry lacquer and the figure has a long protruding tongue.

Not sure why they used the long tongue!! But a very animalistic period where things were perceived as half human and half animals.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites